PEOPLE

LAB HEAD

STUDENTS

Lab Student Research topics

2023

Muhammad Ilham Fahreza

Fumiya Nohara

Junnosuke Kita

Haruki Kuruma

Kazuma Matsuda

Ryuki Shiyama


Seisei Han


Junna Kaneko

Hisatoshi Naganawa


Makoto Nakahara


Rihoko Shuto


Mochi Cho


Seishiro Inoue

Keiju Hihara


Daiki Ueno